Ученички парламент

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ ЕТШ „РАДЕ КОНЧАР“

Ученички парламент ЕТШ „Раде Кончар“ први пут је основан школске 2003/2004. године и од тада непрестано активно учествује у животу и раду наше школе. Ми верујемо да је Ученички парламент важан из следећих разлога:

 • Ученики парламент гарантује основне слободе наших ученика, кроз остваривање њиховог права на слободу говора, удруживања и изражавања властитог мишљења. Парламент омогућава директнију партиципацију ученика у животу школе и већи утицај на битне одлуке које их се тичу.
 • Посредством парламента ученици могу ускладити своје потребе и интересовања са постојећим садржајима у школи. Парламент може утицати да се развије квалитетнији однос, сарадња и комуникација између ученика, професора и органа школе, чиме се повећава задовољство животом и радом у школи.
 • Парламент омогућава свестрани развој ученика, стицање нових знања и вештина битних за живот у савременом друштву, као што су: сарадња, тимски рад, поштовање, толеранција, недискриминаторно понашање, способност одлучивања, уважавања туђег мишљења, аргументована расправа, преговарање, заступање интереса ученика…

Због става да је Ученички парламент нашој школи важан, у самом Статуту ученичког парламента нагласили смо да су наши циљеви следећи:

 • активно учешће ученика у образовно – васпитним активностима школе;
 • иницирање и реализација ученичких акција у области науке, културе, спорта, хуманитарног рада и других делатности од интереса за ученике школе;
 • развијање сарадње са Наставничким већем, Школским одбором, Саветом родитеља, руководством школе и локалном заједницом;
 • успостављање и развијање сарадње са другим Ученичким парламентима и организацијама младих;
 • развијање свести о равнотежи између права, дужност и одговорности, као и остваривање права и интереса ученика;
 • подстицање толеранције и демократизације односа у школи и развијање солидарности;
 • усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима.

Надлежности нашег парламента су следеће:

 • давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о настави, учењу, оцењивању, ученичким иницијативама, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
 • разматрање односа и сарадње ученика и наставника или стручних сарадника;
 • обавештавање ученика о питањима која су од посебног значаја за њихово школовање.

Ради ефикаснијег, уређенијег и праведнијег функционисања парламента, од 2015/2016. године рад парламента је уређен и Правилима понашања на седницама ученичког парламента.

Наш парламент чине по два представника сваког одељења у школи, који се бирају на састанку одељењске заједнице. Председништво парламента бирају чланови парламента, а њега чине четири ученика (за сваки разред по један), председник и заменик председника парламента. Како председник и заменик председника парламента учествују и у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора, ови ученици треба да буду пунолетни. Чланови председништва, председник, заменик председника и записничар се бирају на првој седници парламента, с тим да се прво изабере заједнички представник свих разреда једне године, а потом и председник.

На првој седници парламента бира се и тим који је задужен за писање дневног реда седница, у чијем саставу се обавезно налази и председник парламента. У плану рада наведене су теме за дебате, а у случају потребе одржавања дебате о неком актуелном проблему у школи и друштвеној средини чланови парламента предлажу замену теме дебате или ванредну седницу.

Заседања Ученичког парламента у нашој школи се организују једанпут месечно, а по потреби и чешће. Сваком заседању присуствује професор који је задужен за координацију рада парламента.

У школској 2016/2017. години председник Ученичког парламента ЕТШ „Раде Кончар“ је Вук Стојнић (4-9), заменик председника је Дарко Марковић (4-6), а записничар је Лука Дедић (3-3). Координатор рада Ученичког парламента је Јелена Говедарица, професорка филозофије.