Правилник понашања

Правилник понашања

Извод из правилника понашања у ЕТШ „Раде Кончар“

ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Ученици су обавезни:
1) да се придржавају правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи образовно-васпитни рад, као и на путу између куће и Школе;
2) да се придржавају одлука органа Школе;
3) да поступају по налогу директора, помоћника директора, наставника и стручних сарадника;
4) да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или одељењском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;
5) да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада и да уредно извршавају своје школске обавезе;
6) да редовно носе идентификациону (у даљем тексту: ИД) картицу и то на видном месту. Ученик има право два пута у полугодишту да заборави ИД картицу. У том случају добија од помоћника директора «дневну картицу» коју враћа истог дана после завршетка наставе. Уколико се то понови, ученик ће бити враћен кући. Часове тог дана одељењски старешина евидентира као неоправдане;
7) да долазе на наставу најкасније 10 минута пре почетка часа и на знак звона за почетак наставе налазе се на својим радним местима спремни за почетак наставе;
8) да не напуштају час или други облик образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;
9) да не ометају извођење наставе виком, добацивањем, играњем карата, играњем стоног тениса, јелом и пићем на часу или доношењем осталих реквизита који нису у функцији наставе, неправилним седењем (окренути од професора или наслоњени на зид); строго је забрањено слушање музике и читање новина у току часа;
10) да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом;
11) да прате сопствени напредак и да благовремено извештавају о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
12) да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
13) да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;
14) да се пристојно одевају

Протокол о поступању у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање